วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด
http://watpasao.blogspot.com/2009/11/blog-post_04.html

เมนู

http://watpasao.blogspot.com/2009/11/blog-post_04.html

โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัดนางศิวากร  คำสนิท
นักพัฒนาชุมชน


นายชัยชาญ  คำแสน
พนักงานขับรถยนต์


ส่วนการคลังนางมนต์ทิพย์  โกวิทย์พันธุ์
หัวหน้าส่วนการคลังนางพิมลพร  ปิยะวงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวพัชรี  คำดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวชนัญญา  พลอ้น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนายนิวัฒน์  จันทร์โท
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นายธวัช  ไกรสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


ส่วนโยธา

ข้อมูล อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่ามีขนาดพื้นที่