วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด
http://watpasao.blogspot.com/2009/11/blog-post_04.html

เมนู

http://watpasao.blogspot.com/2009/11/blog-post_04.html

โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด



นางศิวากร  คำสนิท
นักพัฒนาชุมชน


นายชัยชาญ  คำแสน
พนักงานขับรถยนต์


ส่วนการคลัง



นางมนต์ทิพย์  โกวิทย์พันธุ์
หัวหน้าส่วนการคลัง



นางพิมลพร  ปิยะวงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวพัชรี  คำดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวชนัญญา  พลอ้น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



นายนิวัฒน์  จันทร์โท
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



นายธวัช  ไกรสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


ส่วนโยธา

ข้อมูล อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่ามีขนาดพื้นที่